rad-pol logo

Budowa drogi gminnej 3 KD-D/4 – ul. Rymarska we Wrocławiu

Powrót

Zakres wykonanych robót:

Branża drogowa
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Roboty ziemne
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm  
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15,              
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15,                       
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15
Ścieki uliczne z kostki betonowej o wym 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy

Zieleń
Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z ręcznym rozścieleniem 20 cm warstwy ziemi urodzajnej

Organizacja ruchu
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
Przymocowanie tablic znaku drogowego małego B-1 i C-4
Bariera U-20b
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno wykonywane sprzętem ręcznym - progi zwalniające, obmiar = 0,232 * 6,0 * 5

Roboty inne
Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych

Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa DN 400 wraz z wpięciem do istniejących studni
Ułożenie studni betonowej 
Wpięcia wpustów ulicznych
Próba szczelności ułożonej kanalizacji

Oświetlenie drogowe 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych   
Montaż uziomu rurowego  
Montaż bednarki ocynkowanej   
Układanie rur ochronnych DVK 110 mm   
Układanie rur ochronnych SRS-G 110 mm 
Stawianie słupów oświetleniowych    
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 
Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - typu Teceo-1, 71W, 32-LED prod. Schreder  
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy   
Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy   
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Wykonanie MKT    
Układanie rur ochronnych ROp fi 140 mm 
Układanie rur ochronnych HDPE 140/8mm 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-4g 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g    
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie - rury na bębnach - rura HDPE 40 mm w rurociągu 
Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.40 mm, złączki skręcane 
Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami pneumatycznymi    
Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 

 

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2018