rad-pol logo

Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu

Powrót

 

ZAKRES ROBÓT OBEJMOWAŁ WYKONANIE: 

USUNIĘCIE ORAZ ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS ROBÓT    

ROZBIÓRKI    

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ    

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI RURAMI OCHRONNYMI    
Zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych rurami dwudzielnymi śr. 110mm  i śr. 160mm  

ROBOTY ZIEMNE      

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE    
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu 20x20, grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego     
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego  
Place i zatoki postojowe z płyt betonowych szarych typu ażur o wym 60x40x8cm na podsypce z miału kamiennego, wypełnienie przestrzeni kruszywem, z wykonaniem granic miejsc postojowych -kostką Holland ,kolor czerwony    
Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z przygotowaniem podłoża, pracami towarzyszącymi i uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną 
Krawężniki betonowe 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z bet. C12/15     
Oporniki betonowe 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z bet. C12/15 oraz podsypki pod ławę z z kruszywa 0/5 gr. 5 cm   
Obrzeża betonowe 8x30 wraz z wykonaniem ławy z bet. C12/15 
Uszczelnienie styku pomiędzy nowym krawężnikiem/opornikiem a istniejącą nawierzchnią.  

ZIELEŃ    
Wykonanie trawników wraz z zahumusowaniem  
Nasadzenia krzewów - Berberis thunbergii 
Nasadzenia drzew - lipa drobnolistna - Tilia cordata wraz     
      
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU    
   
Zdjęcie znaków i drogowskazów     
Rozebranie słupków do znaków  

OZNAKOWANIE PIONOWE    
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Znaki typu D, folia 2  
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2. Znaki typu T, folia 2   
Słupki wygradzające stalowe, śr. 60mm i wys. 0,9m,

OZNAKOWANIE POZIOME    
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych o grubości 2,0-2,5 mm z dodatkiem mikrokulki szklanej. Kolor biały  
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych o grubości 2,0-2,5 mm z dodatkiem mikrokulki szklanej. Kolor niebieski    

OŚWIETLENIE
Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny 
Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 
Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
Badania i pomiary instalacji uziemiającej 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2018-2019