rad-pol logo

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Wieczystej we Wrocławiu.

Powrót

Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj.

Wykonano wyniesienie przejścia wraz z budową chodnik o szerokości 4,5 m po śladzie istniejącego chodnika. Wystąpi konieczność przesadzenia jednego drzewka kolidującego z inwestycją.
W ramach zadania zostanie wykonano
• opracowanie dokumentacji projektowej
• rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej 18/20 w miejscu planowanego, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem podbudowy i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej;
• wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym;
• korytowanie istniejącej nawierzchni gruntowej oraz wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudową, umożliwiającej dojście do nowopowstałego przejścia – nawierzchnia z kostki betonowej  ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej i  kruszywie łamanym 0/31,5;
• ułożenie obrzeża betonowego  cm na ławie betonowej;
• przesadzenie drzewka i rekultywacja zieleni

Konstrukcja przejścia:
• warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0/12,8 
• warstwa wiążąca - beton asfaltowy 0/20 
• podbudowa – kruszywo łamane 0/63

Po analizie rzędnych wystąpiła  konieczność budowy  wpustu odwadniającego.  Wykonano  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z części jezdni i chodnika ul. Wieczystej do kanalizacji deszczowej ø800 za pośrednictwem wpustu ulicznego. Wykonane  przyłącze zostało  wpięte do istniejącej studzienki wpustu ulicznego.
Studzienkę wpustu ulicznego wykonano  z kręgów betonowych ø500mm z betonu C35/45 montowanego na podłożu z betonu C12/15 grub. 10 cm z rusztem uchylnym płaskim kl. D400 wg. PN-EN 124:2000 z osadnikiem i koszem. Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie podłoża ułożyć 2cm warstwę świeżej zaprawy cementowej Rz=12MPa w celu wypoziomowania studzienki.
Przyłącze poprowadzone zostało ze spadkiem 10% w kierunku istniejącej studzienki wpustu ulicznego posadowionej w drodze gminnej.

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2017-2018