rad-pol logo

Remont chodnika przy ul. Jasienicy we Wrocławiu

Powrót

Zadanie realizowane w formule projektuj i buduj.

Wykonano chodnik o szerokości 2,0 m po śladzie istniejącego chodnika. W rejonie istniejącego drzewa, ze względu na widoczne zniekształcenie chodnika przez korzenie, odsunięto się od drzewa.
Zakres robót obejmował wykonanie:

 • opracowanie dokumentacji projektowej
 • zabezpieczenie zieleni na czas budowy;
 • rozebranie istniejącego chodnika, korytowanie, utylizacja materiałów, profilowanie podłoża z zagęszczeniem mechanicznym;
 • ułożenie chodnika o następującej konstrukcji:
  • kostka brukowa betonowa „Tablo”
  • podsypka cementowo-piaskowa
  • kruszywo łamane (0/31,5)
 • ułożenie obrzeży betonowych w  rejonie istniejącego drzewa  na ławie betonowej;
 • regulacja wysokościowa studni;
 • rekultywacja trawnika pomiędzy chodnikiem a ulicą.

Chodnik został odwodniony powierzchniowo poprzez układ spadków podłużnych  i poprzecznych na sąsiadujący obok teren zielony pomiędzy ulicą a projektowanym chodnikiem.
Początek i koniec chodnika stanowią istniejące obrzeża ciągu pieszo-jezdnego (ul.Ratajów) i chodnika (ul. Pawia) - wykonana  nawierzchnia została dopasowana.
Na długości chodnika występowały dwa stopnie schodowe. W ramach inwestycji zostały one zlikwidowane – spadek 1,65% do ul. Pawiej.
W ramach budowy ulicy wykonano zjazd na posesje (działka nr 41). Chodnik na wjeździe został wzmocniony kruszywem.
 

Zleceniodawca

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Rok

2017-2018